حيران خانيم

در کنار زنان قهرمان آذربايجان چون نگار همرزم کوراوغلو ـ هاجر هم رزم قاچاق نبی ـ کلدانيه هم رزم بابک ـ زينب پاشا قهرمان مشروطيت ـ فاطمه بنت نعيمی رهبر  قيام خونين حروفيان تبريز وده ها قهرمان ديگر اديبان و شاعران بزرگی از زنان بودند که خدمات ارزنده ای به ادبيات مشرق زمين نمودند از جمله پروين اعتصامی خورشيد بانو ناتوان  پسته شکار قيزی مهستی گنجوی و......  صحبت شاعره ترکی است از تبارکنگرلو ازدنبلی های آذربايجان اين شاعره دختر کريم خان که از افراد صاحب نام تبريز بود ميباشد که بعد ها به نخجوان مهجرت کردند

حيران خانم مدتها در شهرهای نخجوان  اروميه و بخصوص خوی زندگی کرده است زمان حيات ايشان معاصر فتحعلی شاه قاجار ميباشدحيران خانم عمری پر برکت داشتند و در طول حيات خود زمان سه پادشاه قاجار را درک کرده اند   حيران خانيم نامزذش را در خلال جنگ های خانمان برانداز ايران وروس از دست ميدهد و تا آخر عمر دردمندانه چشم به راه بازگشت او ميماند و تن به ازدواج مجدد نميدهد حيران خانم تسلط ويژه ای به زبانهای ترکی و فارسی داشته است ودر طول هشتاد سال عمر خود  مووفق به خلق آثار بديعی شده است که از نظر کيفيت در حد آثار نوابغ شعرا است

بويون سرو سهی زولفون معنبر               جمالين يوسف کنعانه بنزر
قاشين عشق لرين قصدينه گويا               خم اولموش تيغ سر افشانه بنزر
آچاندا گوزلرين آلير بو جانی                     ياتاندا فتنه دورانه بنزر
با خاندا نازيله تير نگاهين                        کونولده خنجر برانه بنزر
ديلون بولبول ساچين سنبل اوزون گل        کج اولموش کیپريگين پيکانه بنزر
مه رخسارين ای حور بهشتی                   گلستاندا گل خندانه بنزر
ويريب باد صبا زولفون داغيتميش                گل اوزده دسته ريحانه بنزر
لب لعل شفا بخشين عزيزيم                    بعينه چشمه حيوانه بنزر
خالين هندو صفت کنج لبينده                   اوتورموش تخت آرا سلطانه بنزر
سنين کوينده عاشقلر فغانی                   چمنده بولبول خوش خوانه بنزر
گوزوم ياشی فراقوندن اوزومه                 سراسر لولوء غلطانه بنزر
اگر چه عاشقين چوخدور وليکن              اينانما هئچ بيری حيرانه بنزر

+ نوشته شده توسط امیر کوچولو در سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۹:۳۷ قبل از ظهر |